Facebook ID: 100012633811637
Facebook Username: nguyen.lyna.31542
Facebook Name: Creator - Kiều Pé
Kiều Bình posted on 11/07/2017
Post - Photo: Kiều Bình posted on 11/07/2017

EM +

Anh hiểu không ?

Nhan Nguyen
Kiều Bình posted on 11/05/2017
Post - Photo: Kiều Bình posted on 11/05/2017

Tâm Trạng +

Đồng ý k hả ?

Mi Mặp
Nhìu khi còn mừng thầm
Post - Photo: Nhìu khi còn mừng thầm

Góc Tâm Trạng

Kiều Bình posted on 11/01/2017
Post - Photo: Kiều Bình posted on 11/01/2017

Women+

Có bao giờ

Nó bị tuyệt chủng òy
Post - Photo: Nó bị tuyệt chủng òy

Pho

Nhan Nguyen
Linh Pham
Kiều Bình posted on 10/31/2017
Post - Photo: Kiều Bình posted on 10/31/2017

Yêu Plus

😊